23 styczeń 2023

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021

W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim aktywność innowacyjną wykazało 23,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 14,8% przedsiębiorstw z sektora usług. Nakłady na dzia- łalność innowacyjną poniesione przez przedsię- biorstwa przemysłowe w 2021 r. wyniosły 697,5 mln zł, podczas gdy w przedsiębiorstwach usługowych ich wartość wyniosła 521,1 mln zł. W 2021 r. udział przychodów ze sprzedaży produk- tów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 5,3%, a w usługowych – 0,8%.
REKLAMA
Wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego, znacznie różniącego się od produktów poprzednio wprowadzonych na rynek lub procesów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie nazywamy innowacją. Część przedsiębiorstw wykazuje w okresie obser- wacji aktywność innowacyjną, tzn. jest zaangażowana w działania mające na celu opracowa- nie lub wdrożenie innowacji bądź prowadzi działalność badawczą i rozwojową. W wojewódz- twie kujawsko-pomorskim taką aktywność w latach 2019-2021 wykazało 23,2% przedsię- biorstw przemysłowych oraz 14,8% przedsiębiorstw usługowych (w poprzednim okresie, tj. w latach 2018-2020, odpowiednio 29,0% i 31,3%). Na tle kraju aktywność innowacyjna przed- siębiorstw w obu sektorach była niższa – w przemysłowym o 3,1 p. proc. a w usługowym
o 7,4 p. proc.

Przedsiębiorstwa innowacyjne

Przedsiębiorstwa, które wykazały wprowadzenie innowacji w okresie obserwacji nazywamy innowacyjnymi. W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim nowe lub ulep- szone produkty lub procesy biznesowe wprowadziło 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 13,1% przedsiębiorstw usługowych (w Polsce odpowiednio 22,0% i 19,7%). Oznacza to spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowym o 5,7 p. proc. i o 14,1 p. proc. w sektorze usługowym w stosunku do popredniego okresu, tj. lat 2018-2020. W rankingu województw pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych województwo kujawsko-pomorskie było na 15. lokacie w sektorze przemysłowym oraz na 12. miejscu wśród przedsiębiorstw usługowych. Największy udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysło- wych był w województwie podkarpackim (26,3%), a innowacyjnych przedsiębiorstw usługo- wych w województwie mazowieckim (25,4%).

W latach 2019-2021 w woje- wództwie kujawsko-pomor- skim poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach prze- mysłowych był niższy niż
w Polsce o 3,4 p. proc., a w usługowych o 6,6 p. proc.

W latach 2019-2021 w województwie kujawsko-pomorskim zdecydowana większość przedsię- biorstw innowacyjnych wprowadziła nowy lub istotnie ulepszony proces biznesowy, zarówno w sektorze usług (96,7%), jak i w sektorze przemysłowym (86,2%). W ramach tych procesów ponad połowa przedsiębiorstw usługowych wprowadziła nowe lub ulepszone zasady działa- nia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem. Wśród innowacyjnych przedsię- biorstw przemysłowych najczęstszym wprowadzonym procesem biznesowym były nowe lub ulepszone metody wytwarzania (produkcji) wyrobów lub świadczenia usług (w tym rozwoju wyrobów lub usług). Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły tę innowację w latach 2019- 2021 wyniósł 56,7% i był najwyższy spośród województw.

W województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021 innowacje produktowe częściej były wprowadzane w przedsiębiorstwach przemysłowych (63,2%) niż w usługowych (30,6%). Produkty nowe dla rynku zostały wprowadzone przez 27,0% innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych.

Wśród przedsiębiorstw przemysłowych największy poziom innowacyjności (powyżej 40%) wy- kazały przedsiębiorstwa w działach PKD:

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (48,5%), Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (43,6%) oraz Produkcja urządzeń elektrycznych (42,1%). Innowacyjne przedsiębiorstwa usługowe najczęściej wystą- piły w działach PKD Badania naukowe i prace rozwojowe (72,7%) oraz Działalność związan z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (71,1%).

W województwie kujawsko-pomorskim, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w sektorze usług, poziom innowacyjności rósł wraz z wielkością przedsiębiorstwa (tak samo w kraju). Przedsiębiorstwa innowacyjne, w których pracowało ponad 249 osób, stanowiły odpowiednio 64,2% i 53,6% przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w tej klasie wielkości.

Nakłady na działalnośc innowacyjną

W 2021 r. nakłady na działalność innowacyjną poniosło 18,1% kujawsko-pomorskich przedsię- biorstw przemysłowych przeznaczając łącznie na ten cel 697,5 mln zł. Wśród przedsiębiorstw usługowych tylko 8,4% z nich poniosło nakłady na działalność innowacyjną i wartość tych na- kładów wyniosła 521,1 mln zł. W porównaniu z 2020 r. zwiększył się udział przedsiębiorstw po- noszących nakłady na działalność innowacyjną o 5,6 p. proc. w sektorze przemysłowym, na- tomiast zmniejszył się o 4,0 p. proc. w sektorze usług.

W strukturze nakładów w sektorze przemysłowym przeważały nakłady na działalność badaw- czą i rozwojową (B+R) oraz inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu realizacji działalności (łącznie stanowiły ponad 85% nakładów). Z kolei w sektorze usługowym ok. 80% nakładów na działalność innowacyjną zostały przeznaczone na działal- ność B+R.

W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym w 2021 r. przeważały środki własne (odpowiednio 74,1% i 82,3%). W obu sektorach w przybliżeniu co dziesiąta złotówka pochodziła ze środków Unii Europejskiej. Rok wcześniej wśród przedsiębiorstw przemysłowych struktura ta była po- dobna, natomiast zmieniła się wśród przedsiębiorstw usługowych (ok. 50% nakładów pocho- dziło ze środków własnych, a z Unii Europejskiej niemal 30% nakładów).

Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem stanowi wskaźnik ekonomicznego znaczenia innowacji produkto- wych na poziomie innowacyjnego przedsiębiorstwa.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019-2021, wśród przedsiębiorstw prze- mysłowych stanowiły 5,3% przychodów ze sprzedaży ogółem. Było to o 3,6 p. proc. mniej niż w kraju i w porównaniu z poprzednim okresem mniej o 0,9 p. proc. Wskaźnik ten w sektorze usługowym również był niższy niż w kraju (o 2,3 p. proc.) i wyniósł w 2021 r. 0,8% o 1,8 p. proc. mniej niż w poprzednim okresie). Najwyższy wskaźnik ekonomicznego znaczenia innowacji produktowych w sektorze przemysłowym odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (6,4%), natomiast w sektorze usługowym w podmiotach o liczbie pracują- cych od 10 do 49 osób (1,8%).

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da- nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Nakło
0.2°C
wschód słońca: 07:23
zachód słońca: 16:44
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nakle

kiedy
2023-03-23 19:00
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-15 16:00
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-26 18:00
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany